Community Space Wiki
Advertisement

Foods for thought

{DRAFT}

Trang này mô tả các vấn đề liên quan đến việc raising funds cũng như việc sử dụng funds một cách hợp lý trong Không gian Cộng đồng.

KGCĐ sử dụng funds làm gì:

 1. Sponsor cho các FOSS events tự tổ chức hoặc đồng tổ chức
 2. Sponsor cho các thành viên thực hiện các công việc liên quan đến FOSS
 3. Khen thưởng các thành viên có thành tích xuất sắc
 4. Nguồn quĩ cho các hoạt động liên quan
 5. etc. (nghĩ thêm :)

KGCĐ sử dụng funds như thế nào:

 1. Một Hội đồng (community council - 5 hoặc 7 người) được bầu ra theo định kỳ để quản lý nguồn quĩ cũng như thực hiện các công việc đại diện cho KGCĐ (trusted).
 2. Một hệ thống Trac (hoặc một Issue tracker phù hợp) sẽ được dựng để phục vụ việc gửi, trao đổi và duyệt yêu cầu hỗ trợ.
 3. Mỗi khi có yêu cầu hỗ trợ cụ thể từ một thành viên, Hội đồng sẽ xem xét tính phù hợp của yêu cầu đó và vote dựa trên tiêu chí minh bạch và hiệu quả.

KGCĐ raising funds ra làm sao:

 1. Thực hiện các dự án thương mại, cung cấp dịch vụ FOSS qua mối liên hệ với các công ty FOSS (iWay, VietSoftware, Netnam, EcoIT, VinaDes...)
 2. Tự thực hiện các dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại
 3. Tài trợ, chia sẻ tài trợ từ các cộng đồng FOSS có nguồn quĩ lớn (Mozilla, Fedora...) qua việc đóng góp tích cực vào các dự án FOSS đó & trở thành một thành viêc tập thể tích cực.
 4. Tài trợ từ các công ty, tổ chức, CQNN... thông qua việc thực hiện các dự án cộng đồng có tài trợ (a11y...)
 5. Các nguồn quĩ, tài trợ khác...
Advertisement